Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tento dokument slouží k poskytnutí informací ohledně práv dotčených osob, které osobně zpracovává naše společnost MAULL s.r.o., se sídlem Radlinského 1732/026 01 Dolný Kubín, Slovensko, jakožto správce (dále jen jako „Správce“) v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „ZoOOÚ“).

Naše společnost je správcem webové stránky www.malelipy.sk a www.malelipy.cz, jejichž prostřednictvím propagujeme projekt rezidenčního bydlení Malé Lipy.

Jaké osobní údaje naše společnost shromažďuje a za jakým účelem?

Užíváním naší webové stránky o Vás shromažďujeme pouze údaje pomocí textových souborů, tzv. cookies (přejít do Základního objasnění souborů cookies), s jejichž pomocí Vám dokážeme zabezpečit lepší komfort při prohlížení naší stránky. Při prohlížení naší stránky shromažďujeme ohledně Vás i Vaši IP adresu.

V případě, že nás kontaktujete některým ze způsobů uvedených na naší stránce (např. emailem, telefonicky) za účelem získání bližších informací o projektu Malé Lipy, sjednání prohlídky bytu anebo rezervace bytu, jsme oprávněni zpracovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k dosažení účelu, pro který jste nám Vaše osobní údaje poskytli. Patří sem zejména Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, datum narození a popřípadě i další údaje, pokud tak bude nezbytné vzhledem k dosažení účelu, za kterým byly tyto údaje poskytnuty.

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro výše uvedené účely na základě alespoň jednoho z následujících právních důvodů:

 • Souhlas dotčené osoby – pokud nebude možné zpracovat Vaše osobní údaje pro konkrétně stanovený účel z jiného právního důvodu, požádáme Vás o udělení souhlasu se zpracováním. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vzešlého ze souhlasu daného před jeho odvoláním. 
 • Plnění smlouvy - v případě, že dojde k uzavření smlouvy (např. rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy), jsme oprávnění zpracovat Vaše osobní údaje z důvodu plnění smlouvy, které jste smluvní stranou, anebo proto, abychom na základě Vaší žádosti mohli vykonat opatření předcházející uzavření smlouvy (v tzv. předsmluvních vztazích).
 • Plnění právních povinností - v případech, kdy nám zákon ukládá povinnost zpracovat Vaše osobní údaje (např. zákon o DPH, zákon o dani z příjmů), je zpracováváme z titulu plnění právních povinností.
 • Oprávněný zájem - Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetích stran, přičemž tento právní důvod využíváme zejména v souvislosti s umísťováním cookies na naši webovou stránku, abychom zjistili jak webovou stránku využíváte, co Vás při prohlížení naší stránky zaujímá a za marketingovými účely projektu Malé Lipy. 

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje poskytujeme našim partnerům (prodejcům, finančním poradcům, vlastníkům stavby), kteří zajišťují přiměřenou garanci ochrany osobních údajů, dále správcům informačních systémů, kteří zajišťují podporu a technické služby spojené s používáním naší webové stránky, a to jen v rozsahu potřebném k dosažení účelu, pro který jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

Vaše osobní údaje nehodláme předávat do třetích zemí (mimo EU), nicméně při využívání některých elektronických služeb (sociálních sítí) našich partnerů, spojených se zpracováním osobních údajů, může dojít k realizaci takového předání, nicméně využíváme pouze služby těch partnerů, kteří zaručují přiměřenou garanci ochrany zpracovaných osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud je tak potřeba pro účely, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovány, okamžitě poté, co odpadne tento účel, případně tak nebude vyplývat z příslušného právního předpisu, budou Vaše osobní údaje vymazány.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, jsme oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu, s výjimkou případů, kdy jsou Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody nadřazeny těmto zájmům (přejít do Základního vysvětlení souborů cookies).

Jaká jsou vaše práva?

Podle článků 15 až 22 Nařízení GDPR ve spojení s § 21 až 28 ZoOOÚ máte jakožto dotčená osoba následující právo:

 • požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které se Vás týkají - máte právo obdržet potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a máte právo na přístup k nim;
 • na opravu osobních údajů- máte právo na to, aby Vaše nepřesné osobní údaje byly bez zbytečného odkladu opraveny, s přihlédnutím k účelům zpracováním máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • na vymazání osobních údajů (právo být zapomenut) - máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů,
  • pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly poskytnuty;
  • odvolali jste souhlas, na základě kterého byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;
  • vznesli jste námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu a nepřevažují žádné oprávněné důvody zpracování;
  • vznesli jste námitky proti nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu;
  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení GDPR;
 • na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů v těchto případech:
  • popíráte správnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a odmítli jste výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; 
  • vznesli jste námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce, včetně námitek proti profilování. Správce nesmí osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Máte právo vznést námitky i proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, v takovém rozsahu, v jakém se týká tohoto přímého marketingu.
 • na přenositelnost osobních údajů - máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlase, na smlouvě anebo je prováděno automatizovanými prostředky;
 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu dotčené osoby );
 • podat návrh na zahájení řízení dle §100 ZoOOÚ k Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovensko.

Kontaktní údaje správce:

MAULL s.r.o.
Radlinského 1732
026 01 Dolný Kubín
Kontaktní osoba​: Marek Ullmann
E-mail: gdpr@maull.sk

Osobní prohlídky bytů s prodávajícím

Chtěli byste bydlet v malých lipách?

Sledujte nás na sociálních sítích a podnikněte osobní prohlídku bytových domů s přímým prodejcem projektu.

Naší prioritou je, aby Vaše rozhodnutí bylo co nejtransparentnější, a proto Vám rádi nabízíme možnost si volně stáhnout prezentační brožuru, kde se dozvíte všechny potřebné informace o projektu Malé Lipy.

Stáhnout brožuru

Sledujte nás i na Instagramu

#MALELIPY

Láska a respekt ke přírodě jsou základní stavební pilíře rezidenčního bydlení Malé Lipy.
Útulné, poklidné a vřelé, i takové mohou být všechny Vaše dny ve Velké Lomnici, kde právě vyrostly naše Vaše Malé Lipy.
Sledujte nás také na instagramu pod hashtagem #malelipy a buďte součástí novinek, které Vám s radostí představíme.
Vaše nastavení

Soubory cookies

Dříve než navštívíte naši webstránku by jsme Vás rádi požádali o souhlas s používáním souborů cookies pro účely naší webstránky.

Více informací s možností nastavení souborů cookies najdete po kliknutí na “Více informací”.

Souhlasíte s používáním souborů cookies?